Stichting Het Begint met Taal vindt de privacy van gebruikers van onze websites (www.hetbegintmettaal.nl) en MATCH (match.hetbegintmettaal.nl) heel belangrijk. Hieronder hebben we op een rij gezet wat we wel en niet doen met persoonsgegevens die gebruikers van onze websites bij ons achterlaten.


Persoonsgegevens

Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, jezelf aanmeldt voor een webinar en/of training, een contactformulier invult of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Adresgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken wij op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


Doel

Het Begint met Taal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Je deelname aan het betreffende product of dienst te kunnen verwerken. 
 • Het toezenden van onze nieuwsbrief.
 • Analyse van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. 
 • Matches maken tussen taalvrijwilligers en anderstaligen.
 • Verbetering van processen binnen MATCH en van Stichting Het Begint met Taal.

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het specifieke doel waarvoor ze zijn achtergelaten. 


Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Alle gegevens slaan we in een beveiligde omgeving op. Wachtwoorden slaan we versleuteld op.


Bewaring

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens binnen een maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten/het doel waarvoor je jouw gegevens hebt achtergelaten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals uitzonderingen genoemd in artikel 43 Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verder verstrekken of verkopen wij NOOIT jouw persoonsgegevens aan andere partijen. 

In het geval van een fusie met of overname door een andere organisatie zal Stichting Het Begint met Taal de gegevens, of een deel hiervan delen met de nieuwe onderneming. In dat geval zal Stichting Het Begint met Taal haar best doen iedereen hiervan op de hoogte te stellen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Het Begint met Taal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

We bieden je de kans om zelf jouw gegevens uit onze e-maillijst te verwijderen door een link onderaan elke nieuwsbrief. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetbegintmettaal.nl.

Wij wijzen je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Functionaris Gegevensbescherming

Sylvia de Groot Heupner is bij Stichting Het Begint met Taal de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is bereikbaar via info@hetbegintmettaal.nl.


Auteursrecht

De inhoud van onze website, de Tool voor Taalcoaching, MATCH en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Stichting Het Begint met Taal voorafgaand schriftelijke toestemming geeft.


Aansprakelijkheid

De medewerkers van Stichting Het Begint met Taal gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens die zij verkrijgen. De gebruiker bevestigt dat de door hem (eventueel) opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk. Alle informatie op de website van Stichting Het Begint met Taal heeft een informatief karakter. Alhoewel Stichting Het Begint met Taal getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, kunnen wij de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website niet garanderen.

Stichting Het Begint met Taal en de lokale organisaties achter Stichting Het Begint met Taal, accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website van tijd tot tijd te wijzigen en raden u aan deze pagina’s regelmatig te raadplegen. Op de website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Stichting Het Begint met Taal of de lokale organisaties achter Stichting Het Begint met Taal zijn. Laatstgenoemden zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.


Cookies

Stichting Het Begint met Taal maakt gebruik van functionele cookies om bij te houden of je ingelogd bent. In deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Daarnaast worden analytics-cookies gebruikt om anonieme bezoekersinformatie te verzamelen. Dit doen we omdat we op basis van deze data de website kunnen verbeteren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.


Stichting Het Begint met Taal behoudt het recht dit privacy statement op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.


Januari 2022, Utrecht


Організація Het Begint met Taal поважає конфіденційність користувачів нашого веб-сайту (www.hetbegintmettaal.nl i www.kletsmaatjes.nl) і MATCH (match.hetbegintmettaal.nl). Нижче ми наводимо інформацію як поводимося з особистими даними, які залишають нам користувачі нашого веб-сайту.


Персональні дані

Якщо ви маєте підписку на нашу розсилку, вебінар та/або навчання, ви заповнюєте контактну форму або надсилаєте інші запити щодо інших послуг, вам буде запропоновано заповнити свої дані. Ми обробляємо лише ті дані, які ви надаєте нам самостійно. Це може містити таку інформацію:

 • Ім'я та прізвище
 • Номер телефону
 • Адреса ел. пошти
 • Посада
 • адресні дані

Ми обробляємо ці персональні дані належним чином і ретельно відповідно до Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Ціль

Het Begint met Taal обробляє ваші персональні дані для наступних цілей:

 • Щоб мати можливість зателефонувати або надіслати вам електронний лист, якщо це необхідно для виконання наших послуг.
 • Щоб мати можливість зареєструвати вашу участь при наданні послуги.
 • Щоб надіслати вам нашу розсилку.
 • Проаналізувати вашу активність на сайті з метою покращення сайту.
 • Підбір серед мовних волонтеров та іноземцями.
 • Покращення роботу систем MATCH і організації Het Begint met Taal.

Персональні дані використовуються лише для конкретної мети, для якої вони були надані. 


Захист персональних даних

Ми запровадили відповідні технічні заходи для захисту персональних даних від втрати чи інших форм незаконної обробки. Ці заходи, включаючи шифрування за допомогою сертифіката SSL, забезпечують рівень безпеки, відповідний даним, які ми обробляємо. Ми зберігаємо всі дані в безпечному середовищі. Паролі зберігаються в зашифрованому вигляді.


Зберігання

Ми не зберігаємо ваші дані довше, ніж це необхідно для мети, для якої вони були отримані. Якщо ви припиняєте підписку на наші електронні листи, ваші персональні дані буде видалено з системи протягом одного місяця.Ми зберігаємо дані в нашій системі бухгалтерського обліку та CRM протягом принаймні 7 років для виконання всіх наших юридичних зобов’язань. Ми видалимо ці дані протягом 1 року після закінчення терміну дії цього зобов’язання.Зазначений вище період буде застосовуватися, якщо у нас не буде додаткових юридичних зобов’язань стосовно зберігання даних на більш довгий час та/або необхідності збереження їх доступності.


Надання особистих даних третім сторонам

Ми передамо ваші персональні дані третім сторонам лише в тому випадку, якщо це необхідно для надання послуг/досягнення цілей, для яких ви надали свої дані, і для виконання будь-яких юридичних зобов’язань, як наприклад випадки зазначені в статті 43 Закону про захист персональних даних.З компаніями, які обробляють ваші дані від нашого імені, ми укладаємо угоду про обробку, щоб забезпечити такий же рівень безпеки та конфіденційності ваших даних. Крім того, ми НІКОЛИ не надаємо та не продаємо ваші персональні дані іншим сторонам. У разі об’єднання або поглинання іншою компанією, організація Het Begint met Taal надасть дані або частину даних новій компанії. У такому випадку організація Het Begint met Taal зробить усе можливе, щоб своєчасно проінформувати всіх.


Перегляд, зміна або видалення даних

Ви маєте право на доступ, виправлення або видалення своїх персональних даних. Крім того, ви маєте право відкликати свою можливу згоду на обробку даних або заперечити проти обробки ваших персональних даних організацією Stichting Het Begint met Taal, або надання даних.Ми пропонуємо вам можливість самостійно видалити вашу інформацію з нашого списку розсилки, надавши посилання внизу кожної розсилки. Ви можете надіслати запит на доступ, виправлення, видалення, передачу ваших персональних даних або запит на відкликання вашої згоди чи заперечення проти обробки ваших персональних даних на адресу info@hetbegintmettaal.nl. Ми також хочемо зазначити, що у вас є можливість подати скаргу до національного наглядового органу Autoriteit Persoonsgegevens. Ви можете зробити це за таким посиланням: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.Персона відповідна за захист даних

Сільвія де Гроот Хойпнер є спеціалістом із захисту даних організації Het Begint met Taal. З нею можна зв’язатися за ел. адресою info@hetbegintmettaal.nl.


Авторське право

Зміст нашого веб-сайту, MATCH та пов’язана з ним інформація захищені авторським правом і не можуть бути відтворені, змінені та/або оприлюднені будь-яким чином шляхом друку, фотокопіювання, електронного чи будь-якого іншого способу без попереднього письмового дозволу організації Het Begint met Taal. 


Юридична відповідальність

Співробітники Stichting Het Begint met Taal обережно поводитимуться з отриманими персональними даними. Користувач підтверджує, що надані ним дані (за наявності) є повними, правильними та правдивими. Якщо інший користувач зловживає встановленні програми або доступу користувача, відповідальність полягає на користувача. Вся інформація на сайті організації Het Begint met Taal носить інформаційний характер. Хоча організація Het Begint met Taal намагається представити цю інформацію якомога повніше та точніше, ми не можемо гарантувати правильність, застосовність, надійність, своєчасність і точність інформації на веб-сайті. Організації Het Begint met Taal і місцеві організації, що стоять за нею, не несуть жодної юридичної відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену використанням веб-сайту або інформації, доступної на веб-сайті. Ми залишаємо за собою право час від часу змінювати вміст веб-сайту та рекомендуємо вам регулярно переглядати ці сторінки. Веб-сайт містить кілька посилань на веб-сайти, які не належать організації Het Begint met Taal або місцевим організаціям, що стоять за організацією Het Begint met Taal. Таким чином, останні не несуть відповідальності за зміст і політику конфіденційності інших веб-сайтів.

Cookies

Організація Het Begint met Taal використовує функціональні файли cookie, щоб відстежувати, чи саме ви увійшли в систему. У цих файлах особисті дані не зберігаються Крім того, аналітичні файли cookie використовуються для збору анонімної інформації про відвідувачів. Ми робимо це, тому що ми можемо покращити веб-сайт на основі цих даних. Ви можете відмовитися від файлів cookie, налаштувавши свій Інтернет-браузер на припинення зберігання файлів cookie. Крім того, ви також можете видалити всю інформацію, раніше збережену в налаштуваннях вашого браузера. Пояснення див.: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.


Stichting Het Begint met Taal залишає за собою право змінювати та/або доповнювати цю заяву про конфіденційність у будь-який час.


Січень 2022, Утрехт


Stichting Het Begint met Taal vindt de privacy van gebruikers van onze websites (www.hetbegintmettaal.nl) en MATCH (match.hetbegintmettaal.nl) heel belangrijk. Hieronder hebben we op een rij gezet wat we wel en niet doen met persoonsgegevens die gebruikers van onze websites bij ons achterlaten.


Persoonsgegevens

Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, jezelf aanmeldt voor een webinar en/of training, een contactformulier invult of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Adresgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken wij op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


Doel

Het Begint met Taal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Je deelname aan het betreffende product of dienst te kunnen verwerken. 
 • Het toezenden van onze nieuwsbrief.
 • Analyse van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. 
 • Matches maken tussen taalvrijwilligers en anderstaligen.
 • Verbetering van processen binnen MATCH en van Stichting Het Begint met Taal.

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het specifieke doel waarvoor ze zijn achtergelaten. 


Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Alle gegevens slaan we in een beveiligde omgeving op. Wachtwoorden slaan we versleuteld op.


Bewaring

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens binnen een maand uit het systeem worden verwijderd. De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten/het doel waarvoor je jouw gegevens hebt achtergelaten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals uitzonderingen genoemd in artikel 43 Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verder verstrekken of verkopen wij NOOIT jouw persoonsgegevens aan andere partijen. 

In het geval van een fusie met of overname door een andere organisatie zal Stichting Het Begint met Taal de gegevens, of een deel hiervan delen met de nieuwe onderneming. In dat geval zal Stichting Het Begint met Taal haar best doen iedereen hiervan op de hoogte te stellen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Het Begint met Taal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. We bieden je de kans om zelf jouw gegevens uit onze e-maillijst te verwijderen door een link onderaan elke nieuwsbrief. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetbegintmettaal.nl. Wij wijzen je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Functionaris Gegevensbescherming

Sylvia de Groot Heupner is bij Stichting Het Begint met Taal de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is bereikbaar via info@hetbegintmettaal.nl.


Auteursrecht

De inhoud van onze website, MATCH en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Stichting Het Begint met Taal voorafgaand schriftelijke toestemming geeft.


Aansprakelijkheid

De medewerkers van Stichting Het Begint met Taal gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens die zij verkrijgen. De gebruiker bevestigt dat de door hem (eventueel) opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk. Alle informatie op de website van Stichting Het Begint met Taal heeft een informatief karakter. Alhoewel Stichting Het Begint met Taal getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, kunnen wij de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website niet garanderen.

Stichting Het Begint met Taal en de lokale organisaties achter Stichting Het Begint met Taal, accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website van tijd tot tijd te wijzigen en raden u aan deze pagina’s regelmatig te raadplegen. Op de website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Stichting Het Begint met Taal of de lokale organisaties achter Stichting Het Begint met Taal zijn. Laatstgenoemden zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.


Cookies

Stichting Het Begint met Taal maakt gebruik van functionele cookies om bij te houden of je ingelogd bent. In deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Daarnaast worden analytics-cookies gebruikt om anonieme bezoekersinformatie te verzamelen. Dit doen we omdat we op basis van deze data de website kunnen verbeteren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.


Stichting Het Begint met Taal behoudt het recht dit privacy statement op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.Januari 2022, Utrecht


>