Stichting Het Begint met Taal vindt de privacy van gebruikers van onze websites (www.hetbegintmettaal.nl en www.kletsmaatjes.nl) en MATCH (match.hetbegintmettaal.nl) heel belangrijk. Hieronder hebben we op een rij gezet wat we wel en niet doen met persoonsgegevens die gebruikers van onze websites bij ons achterlaten.


Persoonsgegevens

Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, jezelf aanmeldt voor een webinar en/of training, een contactformulier invult of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Adresgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken wij op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


Doel

Het Begint met Taal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Je deelname aan het betreffende product of dienst te kunnen verwerken. 
 • Het toezenden van onze nieuwsbrief.
 • Analyse van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. 
 • Matches maken tussen taalvrijwilligers en anderstaligen.
 • Verbetering van processen binnen MATCH en van Stichting Het Begint met Taal.

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het specifieke doel waarvoor ze zijn achtergelaten. 


Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Alle gegevens slaan we in een beveiligde omgeving op. Wachtwoorden slaan we versleuteld op.


Bewaring

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens binnen een maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten/het doel waarvoor je jouw gegevens hebt achtergelaten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals uitzonderingen genoemd in artikel 43 Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verder verstrekken of verkopen wij NOOIT jouw persoonsgegevens aan andere partijen. 

In het geval van een fusie met of overname door een andere organisatie zal Stichting Het Begint met Taal de gegevens, of een deel hiervan delen met de nieuwe onderneming. In dat geval zal Stichting Het Begint met Taal haar best doen iedereen hiervan op de hoogte te stellen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Het Begint met Taal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

We bieden je de kans om zelf jouw gegevens uit onze e-maillijst te verwijderen door een link onderaan elke nieuwsbrief. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetbegintmettaal.nl.

Wij wijzen je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Functionaris Gegevensbescherming

Sylvia de Groot Heupner is bij Stichting Het Begint met Taal de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is bereikbaar via info@hetbegintmettaal.nl.


Auteursrecht

De inhoud van onze websites, MATCH en de informatie eraan gerelateerd, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Stichting Het Begint met Taal voorafgaand schriftelijke toestemming geeft.


Aansprakelijkheid

De medewerkers van Stichting Het Begint met Taal gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens die zij verkrijgen. De gebruiker bevestigt dat de door hem (eventueel) opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk. Alle informatie op de website van Stichting Het Begint met Taal heeft een informatief karakter. Alhoewel Stichting Het Begint met Taal getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, kunnen wij de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website niet garanderen.

Stichting Het Begint met Taal en de lokale organisaties achter Stichting Het Begint met Taal, accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website van tijd tot tijd te wijzigen en raden u aan deze pagina’s regelmatig te raadplegen. Op de website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Stichting Het Begint met Taal of de lokale organisaties achter Stichting Het Begint met Taal zijn. Laatstgenoemden zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.


Cookies

Stichting Het Begint met Taal maakt gebruik van cookies die ervoor zorgen dat je bezoek aan onze website(s) prettiger en makkelijker wordt, bijvoorbeeld door bij te houden of je ingelogd bent. In cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. We gebruiken analytische cookies om anonieme bezoekersinformatie te verzamelen, zodat we op basis van deze data de website kunnen verbeteren. Voor het plaatsen van bepaalde cookies hebben wij je toestemming nodig. We vragen je toestemming wanneer je onze website bezoekt. Je kunt kiezen welke cookies je accepteert. Door op 'toestaan' te klikken of je bezoek aan onze websites voort te zetten geef je via een actieve handeling (een opt-in) toestemming voor het plaatsen van cookies.  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.


Stichting Het Begint met Taal behoudt het recht dit privacy statement op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.


Maart 2023, Utrecht

>